GELEDINGEN

Leerlingenraad
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school kunnen meepraten over wat er op school gebeurt. Dat kan in de eigen groep tijdens de kringgesprekken en de klassenvergaderingen. We misten daarin nog een verbindend element tussen de groepen. Met de komst van een leerlingenraad hebben we hierin voorzien.

In de groepen 5 t/m 8 is een leerling gekozen als klassenvertegenwoordiger. Deze leerlingen vertegenwoordigen ook de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Een aantal keren per jaar komt de leerlingenraad onder leiding van de directeur bij elkaar om met elkaar te spreken over allerlei zaken op school. Dat kunnen ideeën zijn, maar ook problemen, voorstellen, plannen en noem maar op.

De kinderen die bij de verkiezingen zijn gekozen zijn:
Ties Baarsma (groep 5),Merel Aukema (groep 6), Berend de Graaf (groep 6-7), Thymo van der Meer (groep 7) en Fardau van der Kooi (groep 8)
     


               

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR heeft tot doel ouders en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsbeslissingen op school. Afhankelijk van het onderwerp mag de MR advies geven en/of instemming verlenen. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld.

Vanuit onze MR zit een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad heeft instemmingsbevoegdheid en/of adviesrecht naar het bestuur van de Bisschop Möller Stichting waar onze school onder valt.
 
We beogen met de MR een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.  

Schooladviescommissie
De Schooladviescommissie (SAC) bestaat uit een groep betrokken ouders die de directie van onze school adviseert op het terrein van onderwijs, opvoeding, onderwijskundige identiteit van de school en de levensbeschouwelijke identiteit. Daarnaast heeft de SAC een signalerende rol in zaken die de school aangaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De SAC heeft dus geen instemmingsbevoegdheid en/of adviesrecht zoals de MR.

Oudervereniging
Een belangrijke taak van de OR is het bevorderen van het contact, de betrokkenheid en de samenwerking tussen school en ouders. De OR organiseert samen met het team veel activiteiten, waaronder de jaarlijkse feesten: Carnaval, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast behartigt de OR zo nodig de belangen van de ouders en/of de kinderen bij de MR of bij het bevoegd gezag. Deze rol kan de OR ook spelen naar de directie en/of leerkrachten.

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl